Algemene voorwaarden Kweekvijver Noord

Artikel 1 – Definities/algemeen

a) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Kweekvijver Noord: gebruiker van deze algemene voorwaarden Kweekvijver Noord;

– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kweekvijver Noord een overeenkomst sluit.

b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Kweekvijver Noord en opdrachtgever gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door Kweekvijver Noord. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

c) Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.

d) Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

e) Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing. Kweekvijver Noord en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Offerte, overeenkomst

a) Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de Kweekvijver Noord zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

b) De door Kweekvijver Noord gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen,

tenzij anders is aangegeven.

c) De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

d) Een overeenkomst met Kweekvijver Noord komt tot stand indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contract-document is ingevuld, gedateerd en ondertekend door de opdrachtgever of in de vorm van een andere schriftelijke bevestiging (waaronder e-mail etc.), ontvangen en geaccepteerd door Kweekvijver Noord.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

a) Kweekvijver Noord zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander conform de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.

b) Kweekvijver Noord heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

c) Kweekvijver Noord is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kweekvijver Noord is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

d) Opdrachtgever vrijwaart Kweekvijver Noord voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Kweekvijver Noord toerekenbaar is.

Artikel 4 – Levering

a) Omvat de opdracht tevens de registratie van een domein dan is de opdrachtgever voor dit domein een entreebijdrage verschuldigd. De entreebijdrage, de licentiekosten, de eerste maandvergoeding en alle overige aan het domein verbonden kosten, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

Artikel 5 – Duur en beëindiging

a) De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen. Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor telkens de duur van 12 maanden.

b) Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk, per aangetekende brief, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

c) Kweekvijver Noord kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Kweekvijver Noord kennis heeft gekregen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzochte zekerheid niet verstrekt of indien opdrachtgever in staat van faillissement, in surseance van betaling is komen te verkeren, indien de wettelijke schuldsanering op opdrachtgever van toepassing is verklaard of indien opdrachtgever anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Alsdan heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

d) Kweekvijver Noord heeft zonder daartoe schadeplichtig te worden, het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien opdrachtgever een oneigenlijk gebruik maakt van het internet, opdrachtgever informatie verspreidt die strijdig is met de wet en de goede zeden. Het is opdrachtgever niet toegestaan op de website informatie te verspreiden die op enige wijze discriminerend of kwetsend is, tevens is het niet toegestaan om zogenaamde adultpages, mp3pages of daaraan gerelateerd te plaatsen op de website. Handelen in strijd met deze verplichting geeft Kweekvijver Noord het recht terstond de website te weigeren en de overeenkomst te beëindigen.

e) Indien de overeenkomst door Kweekvijver Noord wordt ontbonden zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kweekvijver Noord de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Kweekvijver Noord heeft steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

f) Het data/emailverkeer door opdrachtgever is beperkt tot een hoeveelheid van maximaal 10 GB per maand. Boven deze hoeveelheid dienen nieuwe prijsafspraken te worden gemaakt. Bij bulkmail of verspreiden van spam dat direct of indirect betrekking heeft op accounts en/of domeinnamen die door Kweekvijver Noord worden beheerd, heeft Kweekvijver Noord het recht om terstond en zonder overleg het domein af te sluiten. Kosten en schade hiermee verband houdend worden op opdrachtgever verhaald.

Artikel 6 – Betaling

a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt in beginsel een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeenkomen.

b) Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van opdrachtgever. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die opdrachtgever aan de betaling toekent.

c) Blijft opdrachtgever in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is opdrachtgever over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. Ingeval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is opdrachtgever deze wettelijke rente verschuldigd.

d) Is opdrachtgever in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door Kweekvijver Noord redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn (fatale termijn). Kweekvijver Noord zendt na het verstrijken van de betalingstermijn en bij niet voldoen van betaling een aanmaning met opgave van de verschuldigde incassokosten conform de bedragen opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten waarbij de opdrachtgever de gelegenheid heeft binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning alsnog te betalen. Blijft betaling door de opdrachtgever na aanmaning uit, dan zijn de aangekondigde incassokosten door Kweekvijver Noord opeisbaar.

e) Indien Kweekvijver Noord opdrachtgever in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door de Kweekvijver Noord gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien Kweekvijver Noord in rechte geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

Artikel 7 – Reclame

a) Reclames geven opdrachtgever niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

a) Alle door Kweekvijver Noord geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, bestanden enz., blijven eigendom van Kweekvijver Noord tot het moment van betaling van het afgesproken projectbedrag. Daarna worden alle rechten automatisch overgedragen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

a) Indien Kweekvijver Noord jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b) Indien Kweekvijver Noord aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro). Indien Kweekvijver Noord ter zake verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de uitkering verkregen van de verzekeraar.

c) Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

d) Kweekvijver Noord is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

e) De beperkingen ten aanzien van directe schade gelden niet indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kweekvijver Noord en haar ondergeschikten.

f) Kweekvijver Noord is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die door Kweekvijver Noord bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld.

g) Opdrachtgever vrijwaart Kweekvijver Noord voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten op intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens.

Artikel 10 – Overmacht

a) Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kweekvijver Noord geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Kweekvijver Noord niet in staat is de op haar rustende verplichtingen na te komen, werk stakingen bij Kweekvijver Noord worden daaronder begrepen.

Artikel 11 – Geheimhouding

a) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

a) Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Kweekvijver Noord zich de rechten en bevoegdheden voor die haar op grond van de Auteurswet of andere wetgeving ter zake van intellectuele eigendomsrechten toekomen.

b) Alle door Kweekvijver Noord verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kweekvijver Noord worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken anders voortvloeit.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

a) Alle met Kweekvijver Noord gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

b) Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Kweekvijver Noord dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank te Leeuwarden, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.

c) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.